Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wyniki procedury odwoławczej

Sobota, 31 sierpnia 2019

W dniu 29 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Odwoławczego w celu rozpatrzenia odwołania wniesionego przez autora projektów pn. Lodowisko I, Lodowisko II i Lodowisko III. Zespół Odwoławczy utrzymał w mocy negatywną ocenę weryfikacyjną tych projektów z uwagi na to że:

1. żaden z tych projektów nie jest samodzielnym projektem możliwym do realizacji bez pozostałych dwóch projektów,

2.projekt wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,

3. w projektach nie zaplanowano miejsc parkingowych,

4. istniejące duże zadrzewienie terenu wskazanego pod lodowisko wymaga uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew oraz poniesienia z tego tytułu opłaty,

5. wskazana lokalizacja lodowiska znajduje się w pobliżu terenów zalewowych.

Powrót