Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Aktywnie i rodzinnie w Parku Rusinowa


Lokalizacja

Miejski Park w Rusinowej w Wałbrzychu. Teren i miejsce realizacji projektu zgodnie z istniejącą koncepcją zagospodarowania Parku Miejskiego "Rusinowa" stanowiącą załącznik do projektu.

Opis projektu

Wykonanie placu zabaw z podziałem na strefę dla matki z dzieckiem, strefę dla dzieci starszych oraz strefę do zabawy z wodą. Wykonanie siłowni terenowej dla osób aktywnie spędzających czas w Parku "Rusinowa", oraz miejsca na na ognisko dla ogólnych spotkań mieszkańców naszego miasta. Wykonanie nawierzchni komunikacyjnych -  alejki , drewniane mostki i kładki. Aranżacja i wykonanie  zwykłych i mokrych łąk kwietnych . Renowacja rzeźby plenerowej. Głównym celem projektu jest dalsza realizacja  prac zgodnie z istniejącą koncepcją.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem projektu jest dalsza realizacja zaplanowanej koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego " Rusinowa". Proponowany projekt ma na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu przez mieszkańców naszego miasta. Korzyści przebywania na świeżym powietrzu są obszerne i niezwykle cenne. Od dawna wiadomo, że świeże powietrze oraz aktywność fizyczna na łonie natury jest czynnikiem korzystnie wpływającym zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Stworzenie w Parku "Rusinowa" opisanego placu zabaw z podziałem na grupy wiekowe, i zewnętrznej siłowni w większym stopniu zmobilizuje mieszkańców naszego miasta do aktywnego spędzania czasu. Wykonanie miejsca na ognisko ma na celu integrację społeczności wałbrzyskiej. Proponowany projekt znacząco zwiększy atrakcyjność i funkcjonalność Parku "Rusinowa" odwiedzanego przez wałbrzyszan oraz osoby przyjezdne.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z realizacji projektu w znaczącym stopniu skorzystają mieszkańcy miasta Wałbrzycha oraz osoby przyjezdne. Zamierzeniem proponowanego projektu jest jego ogólna dostępność a korzystanie z niego ma charakter nieodpłatny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1 Plac zabaw: bujak szt.195423 908 zł
2 Plac zabaw: huśtawka wagowaszt.5956211 912 zł
3 Plac zabaw: karuzelaszt.28550128 550 zł
4 Plac zabaw: huśtawka podwójnaszt.656216 562 zł
5 Plac zabaw: zestaw rozbudowanyszt.38000138 000 zł
6 Plac zabaw: piramidaszt.22200122 200 zł
7 Plac zabaw: śluza wodnaszt.40000140 000 zł
8Ogrodzenie placu zabaw w tym furtka z samozamykaczem wys. 90-110mb19014527 550 zł
9 Siłownia zewnętrzna: Mini trampolina terenowa szt.28000256 000 zł
10 Siłownia zewnętrzna: biegacz szt.800018 000 zł
11 Siłownia zewnętrzna: motylszt.780017 800 zł
12 Siłownia zewnętrzna: drabinka do podciąganiaszt.150011 500 zł
13 Siłownia zewnętrzna: wahadłoszt810018 100 zł
14Oświetlenie placu zabaw lampa parkowa z elementami montażowymiszt350013 500 zł
15Ułożenie przewodu zasilającego z podłączeniem punktu oświetleniowegoszt600016 000 zł
16Kosz na odpadkiszt.70053 500 zł
17Ławka parkowaszt.80064 800 zł
18Miejsce na ognisko wybudowane z kostki granitowej zabezpieczone otoczakami pow. 3,8 m2szt.600016 000 zł
19Stół z baliszt160046 400 zł
20Ławka z baliszt85086 800 zł
21Stojak rowerowy jednostronny 5 stanowiskowy rozmieszczenie na terenie parkuszt80043 200 zł
22Miejsce na ognisko roboty ziemne i niwelacyjne przygotowania podłoża pod montaż urządzeńszt15000115 000 zł
23Plac zabaw ,siłownia zewnętrza roboty ziemne i niwelacyjne przygotowania podłoża pod montaż urządzeńszt35000135 000 zł
24Drewniana kładka 0,2-0,3 nad gruntem szer. 2m stawy parkoweszt.58000158 000 zł
25Drewniany mostek szt.15000230 000 zł
26Wilgotna łąka kwietnaszt40000140 000 zł
27Renowacja rzeźby plenerowejszt.20000120 000 zł
28Wykonanie nawierzchni komunikacyjnych - alejki spacerowe szt2147181214 718 zł
29Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczejszt30000130 000 zł
30Tablice informacyjneszt42 000 zł
Łącznie: 745 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Aktywnie i rodzinnie w Parku Rusinowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.