Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Skatepark dla dzieci


Lokalizacja

Podzamcze , działka 111/17 obr nr 47 Podzamcze.

Opis projektu

Realizacja tego projektu jest dobrym pomysłem ze względu na brak podobnych, rozwiniętych obiektów w najbliższej okolicy do nauki jazdy na deskorolce, rolkach, hulajnodze i rowerach typu BMX. Miejsce takie pozwoli na bezpieczne rozwijanie zainteresowań i pasji najmłodszych. Jest to też odpowiedź na prośby rodziców i ich dzieci aby powstało bezpieczne miejsce do nauki jazdy. Zagospodarowanie tej przestrzeni pozwoli wpłynąć nie tylko na jej rozwój, ale i na poszerzenie działalności sportowej  oraz wyeliminuje problem dzieci jeżdżących na rolkach po ulicach i chodnikach. Z powodu braku tego typu obiektu dzieci jeżdżą w miejscach do tego nieprzystosowanych. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Obiekt zostanie wybudowany zgodnie z aktualnymi normami i zasadami BHP, tak by zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom. Skatepark wpłynie pozytywnie na okolicę, spopularyzuje ją oraz świetnie się w nią wkomponuje. Doprowadzi do większej integracji społeczeństwa. Codzienne korzystanie z tego obiektu przez dzieci, pozwoli rozwijać im swoje umiejętności sportowe oraz zaktywizuje część społeczeństwa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Komputer czy sport? Czas pomyśleć o dzieciach, które zamiast grać godzinami na komputerach mogłyby spędzać czas na wolnym powietrzu, realizując swoje sportowe pasje, a przede wszystkim - spotykając się ze sobą. SKATEPARK to świetny projekt, z którego bezpiecznie będą mogły korzystać wszyscy. Spełniałby on również ważne społeczne funkcje: od integracji środowiska po kształtowanie postaw prozdrowotnych i wzmacnianie więzi międzyludzkich.
Skatepark dla dzieci ma za zadanie utworzyć bezpieczną przestrzeń do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Proponowany projekt ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Korzystanie z terenu rekreacyjnego będzie nieodpłatne , dostępne w/g regulaminu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Projekt budowlanysztuka15000115 000 zł
2Inwestor zastępczysztuka11000111 000 zł
3Roboty przygotowawcze sztuka1000001100 000 zł
4Roboty ogólnobudowlane wraz z elementami skateparkusztuka2000300600 000 zł
Łącznie: 726 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Skatepark dla dzieci

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.