Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Park dla Podzamcza


Lokalizacja

Dzielnica Podzamcze, działka nr 111/17 obręb Podzamcze 47, ul. Blankowa.

Opis projektu

Teren zieleni parkowej osiedlowej stanowiącej równoległy etap realizacji "Skateparku na Podzamczu".
Celem realizacji projektu jest oddanie mieszkańcom osiedla przestrzeni zielonej.
To okazja do zorganizowania większego osiedlowego parku w centrum osiedla, dającego mieszkańcom możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu i aktywnego odpoczynku poza domem. Realizacja projektu pozwoli na pełne zagospodarowanie tego terenu i oddanie go dla mieszkańców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

W związku z tym iż planowane zagospodarowanie terenu zielonego dotyczy wyłącznie części nieruchomości, jest zasadne by zrealizować dalszą część zieleni parkowej dostępnej dla mieszkańców osiedla i nie tylko. Teren ten stał by się zielonym azylem dla mieszkańców, jak również świetnym terenem rekreacyjnym i wypoczynkowym w samym sercu osiedla.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Każdy znajdzie coś dla siebie. Beneficjentem jest każdy mieszkaniec osiedla, bez względu na wiek i płeć. Teren otwarty dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha w ciągu dnia jak i wieczorami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Inwestor zastępczysztuka12 000112 000 zł
2lampy oświetleniowesztuka30001545 000 zł
3ścieżki metr20025050 000 zł
4roślinność ( drzew, krzewy, rośliny mioddajne, byliny).sztuka1843000552 000 zł
5elementy małej architektury( kosze, ławki, stojaki na rowery etc.)sztuka20001530 000 zł
6Urządzenie do street workoutsztuka50000150 000 zł
7budki lęgowe, hotele dla pszczółsztuka202004 000 zł
Łącznie: 743 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Park dla Podzamcza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.