Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - “Bezpiecznie w górach”.


Lokalizacja

Pojazdy przechowywane będą w Stacji Centralnej Grupy Sudeckiej GOPR w Wałbrzychu przy ul. Poznańskiej 6.
Z tego miejsca pojazdy będą wyruszały do działań ratowniczych.

Opis projektu

Realizując projekt, zamierzamy kupić dwa specjalistyczne pojazdy dla Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Sudeckiej. Odpowiednio wyposażone pojazdy, będą bezpośrednio wykorzystywane do realizacji działań ratowniczych związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego na terenach górskich.
Planowany jest zakup i zabudowa pojazdu typu BUS oraz pojazdu ratowniczego 4x4 - służących do przewozu ratowników i sprzętu, przystosowany jednocześnie to ewakuacji poszkodowanych w pozycji leżącej poprzez wyposażenie pojazdu w odpowiednie nosze. Ponadto pojazdy wyposażone zostaną w zestawy sprzętu ewakuacyjnego oraz sprzęt medyczny niezbędny do udzielania pomocy medycznej w warunkach górskich. Dostępne na rynku pojazdy gwarantują możliwość wykorzystania ich poza drogami utwardzonymi w terenie górskim. Odpowiednio skonfigurowane i wyposażone pojazdy są podstawowym narzędziem pracy ratowników górskich. Umożliwiają szybkie dotarcie, udzielenie pomocy i ewakuację poszkodowanych znajdujących się w terenie górskim.
Pojazdy zakupione w ramach realizacji projektu wykorzystywane będą do prowadzenia działań ratowniczych na terenie Gminy Wałbrzych, wobec czego służyć będę głównie mieszkańcom Wałbrzycha. Grupa Sudecka GOPR prowadzi działania ratownicze przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. W ramach prowadzonej działalności, Grupa Sudecka GOPR wielokrotnie współpracowała w wałbrzyską Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z Policją prowadzą w 2020 r. blisko 300 działań ratowniczych. Bez wątpienia, działalność Grupy Sudeckiej GOPR stanowi niezbędne uzupełnienie szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa.
Grupa Sudecka GOPR dysponuje około 100 wszechstronnie wyszkolonych ratowników. Ratownicy GOPR przygotowani są do działań ratowniczych prowadzonych w terenie eksponowanym, w jaskiniach, ewakuacji z konstrukcji budowalnych, ewakuacji z drzew, ratownictwa na wodach szybko płynących oraz poszukiwania osób zaginionych. Prowadzenie tak rozległej działalności wymaga jednak nie tylko odpowiednich zasobów ludzkich ale także nowoczesnego zaplecza sprzętowego.
Szczegółowa lista planowanych zakupów (pojazdów oraz wyposażenia) przedstawiona została w załącznikach do wniosku. Wartość pojazdów oraz wyposażenia oszacowana została na podstawie danych dostępnych na rynku tj. analiza ofert producentów sprzętu i samochodów. Ponadto wycena oparta została także o informacje i doświadczenie jakie posiada administracja Grupy Sudeckiej GOPR (wcześniejsze zakupy podobnych pojazdów).

Uzasadnienie potrzeby realizacji

W ocenie autora, zrealizowanie przedstawionego projektu przełoży się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wałbrzych. Ogrom prowadzonych działań ratowniczych oraz konieczność stosowania sprzętu zgodnie z obowiązującymi normami wymaga na Grupie Sudeckiej GOPR okresową jego wymianę. Zachowanie ciągłej gotowości do działań wymaga więc dużych nakładów na sprzęt. Podkreślić należy także stały wzrost atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i idący w ślad za tym wzrost ruchu turystycznego - co z kolei przekłada się na potencjalny wzrost liczby działań ratowniczych. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi przebywających w górach w celach turystycznych, zawodowych i sportowych wymaga więc odpowiedniego przygotowania kadry ratowniczej i sprzętu.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Zakupione środki trwałe będą służyć mieszkańcom Gminy Wałbrzych. Grupa Sudecka GOPR prowadzi działania 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Zgodnie z obowiązującym prawem, za działania ratownicze prowadzone przez GOPR są bezpłatne. Zakupione pojazdy będą także wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej i profilaktycznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Zakup pojazdu bazowego 4x4 (opis w załączniku nr 1)sztuka1353001135 300 zł
2Zabudowa pojazdu bazowego 4x4 (opis w załączniku nr 2)sztuka1845001184 500 zł
3Wyposażenie pojazdu ratowniczego 4x4 (opis w załączniku nr 3)komplet68441168 441 zł
4Zakup pojazdu bazowego BUS (opis w załączniku nr 4)sztuka2450001245 000 zł
5Zabudowa pojazdu bazowego BUS (opis w załączniku nr 5)sztuka30000130 000 zł
6Wyposażenie pojazdu ratowniczego BUS (opis w załączniku nr 6)komplet68441168 441 zł
Łącznie: 731 682 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Pojazdy specjalistyczne dla GOPR - “Bezpiecznie w górach”.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.