Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. OSP GPR Wałbrzych dla mieszkańców


Lokalizacja

      Projekt zakłada zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu 4x4 , pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, , specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy oraz umundurowanie które wykorzystywane będą przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. Grupa  ma swoją siedzibę w Wałbrzychu przy ulicy Przemysłowej 1 i tam również stacjonować będzie pojazd oraz dedykowany sprzęt Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną opaski / bransoletki dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, do zdalnego całodobowego monitoringu pozycji GPS na wypadek zaginięcia takiej osoby. Planowany do zakupu sprzęt ratowniczy ze względu na swój charakter i cel wykorzystywane będzie wg potrzeb na terenie całej Gminy Wałbrzych.

Opis projektu

Jesteśmy grupą ratowników-przewodników psów ratowniczych, strażaków-ochotników, ratowników medycznych oraz ratowników GOPR. Wśród nas są również funkcjonariusze (oficerowie i aspiranci) Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu – ratownicy SGPR „Wałbrzych” wchodzący w skład międzynarodowej grupy ratowniczej USAR POLAND.  Połączyła nas pasja – działania poszukiwawcze ludzi zaginionych w terenie i na gruzowisku przy pomocy specjalnie szkolonych i certyfikowanych psów ratowniczych. W swoich szeregach posiadamy uprawnione do poszukiwań  zespoły ratownicze o specjalności gruzowiskowej oraz specjalności terenowej.  W trakcie szkolenia jest kolejnych kilka zespołów z młodymi psami, które już wkrótce podejdą do pierwszych egzaminów. Prócz czteronożnych ratowników posiadamy kompetencje i doświadczenie w  kierowaniu akcjami poszukiwawczymi przy zastosowaniu metod profilowania psychologicznego jak i koordynacji elektronicznej działań ratowniczych.
Od lat współpracujemy ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Dolnośląską Policją oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym pełniąc dyżury i wyjeżdżając do działań, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.  
  Jesteśmy ochotnikami i wyróżnia nas pasja oraz zaangażowanie, poświęcamy każdą wolną chwilę na utrzymanie gotowości naszych zespołów, co przekłada się podczas akcji.   Niesienie  pomocy zaginionym jest dla nas absolutnym priorytetem, prócz tego prowadzimy również działania edukacyjne, którymi objęci są uczniowie  klasy pożarniczej, funkcjonującej w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu.
Zaznaczyć należy, iż jednostka OSP GPR jest organizacją współpracującą w Gminą Wałbrzych  podległą Prezydentowi Miasta na podstawie podpisanego porozumienia i działa w świetle ustaw:
1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 i 874 z późn. Zm.)
W ramach wsparcia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego chcielibyśmy zakupić dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo Ratunkowej Wałbrzych ( OSP GPR )pojazd wraz  zabudową specjalistycznego pojazdu 4x4 , pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, , specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy wraz z szkoleniem oraz umundurowanie strażackie .W ramach projektu zakupione zostaną opaski / bransoletki dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, do zdalnego całodobowego monitoringu pozycji GPS na wypadek zaginięcia takiej osoby wraz z systemem do obsługi zadania..  
Zakup planowanego sprzętu i pojazdów umożliwi poprowadzenie nawet najbardziej skomplikowane działań poszukiwawczych, jak również stanowić będzie wsparcie działań PSP podczas podstawowych czynności ratowniczych –takich jak nawałnice, huragany, wiatrołomy, powodzie i podtopienia. Zakup opasek GPS stanowi prewencję zaginięć i dedykowany będzie przede wszystkim potrzebującym wskazanym przez MOPS Wałbrzych. Takie działanie umożliwi szybkie odnalezienie osoby , znacznie ograniczy poszukiwania z tragicznym finałem , a co za tym idzie ograniczy

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem wsparcia jest zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu 4x4 , pojazdu typu Quad wraz z przyczepą transportową oraz przyczepą specjalną do ewakuacji poszkodowanych z trudno dostępnego terenu, , specjalistyczne nosze, sprzęt akumulatorowy  do uwalniania poszkodowanych z pojazdów, sprzęt wysokościowy .W ramach projektu zakupione zostaną opaski / bransoletki dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, do zdalnego całodobowego monitoringu pozycji GPS na wypadek zaginięcia takiej osoby wraz z systemem do obsługi zadania. Co roku w Polsce  zaginięciom ulega około 19 tysięcy ludzi w tym około 5 tysięcy dzieci. Przyczyn zaginięć jest wiele: demencja, samobójstwo, choroby psychiczne , incydenty z użyciem środków psychoaktywnych. Niestety nasze miasto i województwo nie jest od tego wolne. Nie ma praktycznie tygodnia by grupa OSP GPR Wałbrzych nie była dysponowana na pomoc Policji w poszukiwaniach zaginionych.  Opisując bardzo krótko to poszukiwania są sumą poszczególnych działań taki

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

      Funkcjonowanie na terenie miasta Wałbrzycha sprzętu zakupionego w ramach wniosku  ma służyć wszystkim mieszkańcom, którzy znajdą się w potrzebie na wypadek zaginięcia. Jedynym warunkiem jest dyspozycja do działań wydana przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP, Policję lub inną służbę odpowiedzialną za poszukiwania. Zakupiony sprzęt  wraz z obsługą będzie dostępny przez 24h i 365 dni w roku jako samodzielna jednostka oraz jako wsparcie działań PSP podczas specjalistycznych czynności ratowniczych - katastrofy budowlane ( Grupa OSP GPR Wałbrzych zapewnia gotowość operacyjną poziomu "B" SGPR Wałbrzych) . Użycie sprzętu jest nieodpłatne . Na mocy porozumienia Ratownicy OSP GPR Wałbrzych nie pobierają ekwiwalentu za wyjazdy, natomiast z dotacji jaką otrzymuje grupa, sprzęt zostanie ubezpieczony i przygotowywany do działania. Ponadto w ramach prowadzenia działań edukacyjnych sprzęt będzie wykorzystywany do spotkań pedagogicznych z młodzieżą i seniorami w ramach profilaktyki zaginięć .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Pojazd SLRR - pikup4x4 wraz zabudową specjalistyczną i zestawem medycznym R1 +AEDsztuka246100,001246 100 zł
2Wiertnica Rdzeniowasztuka9800,0019 800 zł
3Zestaw Narzędzi do Ratownictwa technicznego /akumulatorowykomplet131101,001131 101 zł
4Zestaw do ratownictwa wysokościowego komplet15000,00115 000 zł
5Szkolenie wysokościowe dla ratowników sztuka500,002010 000 zł
6Pojazd czterokołowy typu QUAD/wyciągarka wraz z zestawem medycznym R! +AEDsztuka100000,001100 000 zł
7Przyczepa do transportu pojazdu czterokołowego sztuka13500,00113 500 zł
8Przyczepa do transportu poszkodowanych dl pojazdu czterokołowegosztuka13000,00113 000 zł
9Nosze typu francuskiego do transportu poszkodowanego sztuka10000,00110 000 zł
10Umundurowanie strażaka wg nowego wzoru KGPSPkomplet4000,002080 000 zł
11Opaski z namierzaniem GPS sztuka300,0010030 000 zł
12System obsługujący opaski GPS sztuka86000,00186 000 zł
Łącznie: 744 501 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
OSP GPR Wałbrzych dla mieszkańców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.