Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Przyjazne podwórko


Lokalizacja

Działka ewidencyjna nr 181/29, obręb nr 14 Biały Kamień (ul. Bema i ul. Obrońców Pokoju).

Skrócony opis

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Biały Kamień (ul. Bema i ul. Obrońców Pokoju). Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek oraz koszy na śmieci. Projekt ma promować integrację międzypokoleniową, oferować bezpieczne miejsce do zabawy dla dzieci, a dla wszystkich grup wiekowych do poprawy sprawności, kondycji fizycznej i zmysłu równowagi.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców w formie terenu wyposażonego w urządzenia zabawowe (urządzenie wielozabawowe), urządzenia siłowni zewnętrznej typu rowerek i steper oraz w elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci).

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Zamierzeniem projektu jest odpowiednie zagospodarowanie terenu, które u różnych grup wiekowych poprawiać będzie sprawność i kondycje fizyczną, zmysł równowagi. Dla dzieci będzie to miejsce bezpieczne dla zabawy. Zachowana zostanie integracja międzypokoleniowa. Obecnie teren porośnięty jest trawą o którą dbają mieszkańcy i ogrodzony pięknym żywopłotem. Atutem tego terenu jest fakt, iż jest on otoczony zabudową miejską, mieszkaniową wielorodzinną sąsiadującą bezpośrednio z ul. Bema. Będzie jednym z nielicznych zielonych terenów dzielnicy Biały Kamień, gdzie mieszkańcy będą mogli swobodnie wypocząć.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Beneficjentami projektu są mieszkańcy dzielnicy, osoby w każdym wieku, każdej płci oraz grupy społecznej. Korzystanie ze stworzonego skweru nie będzie ograniczać nikogo bez względu na zamieszkanie i stopień niepełnosprawności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Dokumentacja projektowaszt.10000110 000 zł
2Niwelacja terenuszt.6530619 890 zł
3Chodniki i schodym243436 000 zł
4Urządzenia wielozabawoweszt.25000125 000 zł
5Ławkiszt.180023 600 zł
6Kosz na śmieciszt.160011 600 zł
7Tablica informacyjnaszt.110011 100 zł
8Steperszt.500015 000 zł
9Rowerekszt.400014 000 zł
10Montaż urządzeńszt.507350 zł
11Zakup piasku pod urządzeniat702140 zł
12Pozostałe roboty (odtworzenie trawnika i żywoplotu)20 000 zł
Łącznie: 96 680 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przyjazne podwórko

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.