Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Na ratunek ! Mobilne Centrum Poszkiwań OSP GPR "Wałbrzych"


Lokalizacja

Projekt zakłada zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą Wałbrzych. Grupa ma swoją siedzibę w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1 i tam również stacjonować będzie pojazd. Mobilne Centrum Poszukiwań ze względu na swój charakter i cel wykorzystywane będzie wg potrzeb na terenie całej Gminy Wałbrzych.

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup i zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań oraz wyposażenie go w sprzęt umożliwiający prowadzenie działań poszukiwawczych. Zakup specjalistycznego pojazdu zwiększy szanse dotarcia do ludzi zaginionych w terenie lub na gruzowiskach przez grupy poszukiwawczo-ratownicze oraz psy ratownicze.

Opis projektu

W ramach wsparcia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego chcielibyśmy zakupić dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo Ratunkowej Wałbrzych (OSP GPR) samochód stanowiący Mobilne Centrum Poszukiwawcze z wydzieloną częścią sztabowo planistyczną oraz dedykowanym segmentem do przewozu psów ratowniczych. OSP GPR Wałbrzych jest grupą ratowników-przewodników psów ratowniczych, strażaków-ochotników, ratowników medycznych oraz ratowników GOPR. Wśród członków są również funkcjonariusze (oficerowie i aspiranci) Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu - ratownicy SGPR "Wałbrzych" wchodzący w skład międzynarodowej grupy ratowniczej USAR POLAND. Połączyła ich pasja - działania poszukiwawcze ludzi zaginionych w terenie i na gruzowisku przy pomocy specjalnie szkolonych i certyfikowanych psów ratowniczych. W swoich szeregach posiadają uprawnione do poszukiwań zespoły ratownicze o specjalności gruzowiskowej oraz specjalności terenowej. W trakcie szkolenia jest kolejnych kilka zespołów z młodymi psami, które już wkrótce podejdą do pierwszych egzaminów. Prócz czteronożnych ratowników posiadają również kompetencje i doświadczenie w kierowaniu akcjami poszukiwawczymi przy zastosowaniu metod profilowania psychologicznego jak i koordynacji elektronicznej działań ratowniczych.
Od lat współpracują ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Dolnośląską Policją oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym pełniąc dyżury i wyjeżdżając do działań, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Działania można było obserwować podczas akcji po zawaleniu się budynku w Świebodzicach, zawaleniu pozostałości zabudowań na terenie Fabryki Porcelany Wałbrzych (2019) czy też kilka lat temu podczas poszukiwań kilkuletniego chłopca, który zaginął w masywie leśnym okalającym Zamek Książ. Przykład tych dwóch akcji jest tylko ułamkiem działań do których dochodzą poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym których z uwagi na dobro osób poszukiwanych nie możemy opisać ponieważ każda z tych historii to ludzka tragedia w której  tle jest choroba, starość czy brak zainteresowania najbliższych.
Wałbrzyskich ochotników wyróżnia pasja oraz zaangażowanie, poświęcają każdą wolną chwilę na utrzymanie gotowości zespołów, co przekłada się podczas akcji. Niesienie pomocy zaginionym jest absolutnym priorytetem, prócz tego prowadzą również działania edukacyjne, którymi objęci są uczniowie klasy pożarniczej, funkcjonującej w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu.
Jednostka OSP GPR jest organizacją współpracującą z Gminą Wałbrzych podległą Prezydentowi Miasta na podstawie podpisanego porozumienia.
Samochód zakupiony w ramach WBO na podstawie seryjnego busa  zabudowany zostanie specjalistycznym wyposażeniem wraz z koniecznym sprzętem. W części przewidzianej na działania sztabowo planistyczne uzyska stanowisko do prowadzenia działań wraz z komputerem ( z oprogramowaniem planistycznym), ekranem, zestawami indywidualnymi GPS do traktowania śladów poszukiwawczych, źródłami prądu itp. Zabudowa uwzględni budowę schowków i miejsc do przewożenia ratowników. Segment do przewozu psów ratowniczych wyposażony zostanie w odpowiednie klatki do przewozu psów oraz część ładunkową do przewożenia odpowiedniego sprzętu. Całość będzie wyposażona w dodatkowe ogrzewanie postojowe, klimatyzację i podstawowe wyposażenie bytowe dla ratowników umożliwiające przygotowanie posiłków. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt indywidualny dla ratowników do działań poszukiwawczych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Mobilne Centrum Poszukiwań poprzez zastosowanie nowoczesnych technik poszukiwawczych podniesie bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta oraz Aglomeracji.
Co roku w Polsce zaginięciom ulega około 19 tysięcy ludzi w tym około 5 tysięcy dzieci. Przyczyn zaginięć jest wiele: demencja, samobójstwo, choroby psychiczne, incydenty z użyciem środków psychoaktywnych. niestety nasze miasto i województwo nie jest od tego wolne. Nie ma praktycznie tygodnia by grupa OSP GPR Wałbrzych nie była dysponowana na pomoc Policji w poszukiwaniach zaginionych. Opisując bardzo krótko to poszukiwania są sumą poszczególnych działań takich jak praca operacyjna Policji i naszego profilera, która przekłada się na obranie odpowiedniej taktyki poszukiwań i wysłaniu zespołów w teren. Tutaj kluczowe jest odpowiednie przygotowanie terenu, by wejść do poszukiwań mogły psy, zabezpieczenie miejsca prowadzonych działań przed przypadkowym zniszczeniem śladów itp. Działania prowadzone są bez względu na warunki pogodowe.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Funkcjonowanie na terenie miasta Wałbrzycha Mobilnego Centrum Poszukiwań ma służyć wszystkim mieszkańcom, którzy znajdą się w potrzebie na wypadek zaginięcia. Jedynym warunkiem jest dyspozycja do działań wydana przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP, Policję lub inną służbę odpowiedzialną za poszukiwania. Pojazd Mobilnego Centrum Poszukiwań wraz z obsługą będzie dostępny przez 24h i 365 dni w roku jako samodzielna jednostka oraz jako wsparcie działań PSP podczas specjalistycznych czynności ratowniczych - katastrofy budowlane (Grupa OSP GPR Wałbrzych zapewnia gotowość operacyjną poziomu "B" SGPR Wałbrzych). Użycie pojazdu jest nieodpłatne. Na mocy porozumienia Ratownicy OSP GPR Wałbrzych nie pobierają ekwiwalentu za wyjazdy, natomiast z dotacji jaką otrzymuje grupa, samochód zostanie ubezpieczony i przygotowywany do wyjazdów. Ponadto w ramach prowadzenia działań edukacyjnych pojazd będzie wykorzystywany do spotkań pedagogicznych z młodzieżą i seniorami w ramach profilaktyki zaginięć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Zakup seryjnego pojazdu opisanego w załączniku nr 1szt.147600,001147 600 zł
2Wykonanie zabudowy pojazdu opisanej w załączniku nr 1szt123000,001123 000 zł
3zakup dodatkowego wyposażenia pojazdu opisanego w załączniku nr 1szt.278598,561278 598,56 zł
Łącznie: 549 198,56 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Na ratunek ! Mobilne Centrum Poszkiwań OSP GPR "Wałbrzych"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.