Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Skwer pod wiaduktem


Lokalizacja

Plac między ulicami Niepodległości, Władysława Reymonta i wiaduktem kolejowym.

Skrócony opis

Skwer pod wiaduktem. Montaż elementów małej architektury, ustawienie kilku przyrządów do ćwiczeń, wykonanie aranżacji terenu w roślinność, wykonanie stałego podestu betonowego - jako amfiteatru na skwerze oraz montaż tablic edukacyjno-informacyjnych.

Opis projektu

Montaż elementów małej architektury - stolików do gry w szachy, służących, jako stoły do spotkań, prowadzenie zajęć z mieszkańcami, siedzisk, elementów oświetlenia, pozwalającego na korzystanie z terenu po zmroku w sezonie jesienno-zimowym, trwałe naniesienie na podłożu elementów zabaw w stylu naturalistycznym dla dzieci: "zabawa w klasy", "kapsle".  Ponadto ustawienie kilku przyrządów do ćwiczeń (street workout - drążki do ćwiczeń). Wykonanie aranżacji terenu w roślinność, sprawdzenie możliwości wyeksponowania potoku (początku rzeki Pełcznicy). Wykonanie stałego podestu betonowego, jako amfiteatru na skwerze, który stanie się areną lokalnych działań, występów czy spektakli teatralnych. Ponadto proponuje się montaż tablic edukacyjno-informacyjnych o atrakcjach turystycznych w Górach Wałbrzyskich: ruiny zamku Nowy Dwór, wieże i punkty widokowe Borowa, kamieniołom. Występujących zwierząt i roślinności. Elementy projektu: oświetlenie terenu, budowa alejek z naniesionymi trasami do gry w kapsle i klasy, ławki, kosze na śmieci, stojaki z pakietami do usuwania psich odchodów, stoliki do gry w szachy/warcaby, podest betonowy (scena plenerowa), nasadzenie roślin, krzewów, bylin i pnączy, elementy do ćwiczeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Teren objęty projektem znajduje się w strefie rewitalizacji miasta Wałbrzycha w podstrefie Podgórze. Rewitalizacja skweru spowoduje powstanie miejsca spotkań mieszkańców dzielnicy, swoistej agory, która będzie miała wpływ na integrację oraz pozytywne spędzanie wolnego czasu. Możliwości, jakie będzie dawało miejsce zachęcające do aktywnego spędzania czasu poprzez wykonanie tras dla turniejów kapslowych i gry w klasy pomoże w aktywizacji młodego pokolenia a starszym przypomni zabawy z dzieciństwa. Stoliki do gry w szachy czy warcaby będą pomocą w kreatywnym spędzaniu czasu dla seniorów i juniorów. Siłownia w formie drążków do ćwiczeń (street workout) poprawi równowagę i zwinność, a także koordynację ruchową. Otwarta scena z pewnością będzie przyciągać lokalnych artystów i mobilizować do wspólnego spędzania casu. Wyeksponowanie walorów okolicznych atrakcji turystycznych spowoduje większą aktywność mieszkańców w poznawanie okolicy.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Projekt ma charakter nieodpłatny przewidziany jest dla wszystkich mieszkańców dzielnicy a także miasta. Ponadto miejsce objęte projektem jest początkiem szlaków Gór Czarnych, dlatego może spowodować uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta Wałbrzycha.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Ławkaszt.15002030 000 zł
2Stolik do gry w szach, warcabyszt.5000630 000 zł
3Kosze na śmieciszt.10001010 000 zł
4Dystrybutor pakietów dla psówszt.100033 000 zł
5Alejkam20030060 000 zł
6Tor kapslowyszt.20000120 000 zł
7Street workoutszt.45000145 000 zł
8Oświetlenieszt. 3000315 000 zł
9Scenaszt.1500001150 000 zł
10Nasadzeniam225030075 000 zł
11Tablice informacyjneszt.100055 000 zł
12Monitoringszt.30000390 000 zł
13Projektszt.20000120 000 zł
Łącznie: 553 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Skwer pod wiaduktem

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.