Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej


Lokalizacja

Wałbrzych ul. Blankowa na przeciw budynku 34-42, nr działki 101/23 obręb Podzamcze 47

Skrócony opis

W ramach rewitalizacji podwójnego boiska do siatkówki plażowej planuje się wymianę ogrodzenia terenu, wymianę nawierzchni, montaż słupków i piłkochwytów oraz montaż ławek i koszy na śmieci.

Opis projektu

W związku z rewitalizacją podwójnego boiska do siatkówki plażowej należy zdemontować stare ogrodzenie a także usunąć część piachu i stare słupki. Wokół boisk zerwać podłoże. Postawić nowe ogrodzenie dookoła boisk długość 120 mb wraz z dwoma furtkami wejściowymi. Za boiskami należy wykonać piłkochwyty o wysokości 6 m na długości 25 m z każdej strony. Zamontować cztery słupki na boiskach, po bokach zamontować trzy ławki z każdej strony i po jednym śmietniku między ławkami. Całość terenu wysypac piachem przeznaczonym do plażówki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Uzasadnieniem realizacji projektu jest promowanie zdrowego wypoczynku i trybu życia a co za tym idzie: aktywność fizyczna, sprawność dbałość o zdrowie i ciało. Aktywność fizyczna wśród mieszkańców Wałbrzycha jest bardzo ważna gdyż kultura fizyczna to wycinek ogólnej kultury danego społeczeństwa, jest ważnym aspektem życia ponieważ to dzięki niej człowiek dąży do poprawy postawy ciała, przeciwdziała otyłości, która jest chorobą XXI wieku. Każda prywatna aktywność człowieka jest związana z kondycją.
Celem projektu jest:
- promowanie dobrych nawyków uprawiania aktywności fizycznej
- przyczynianie się do zachowania na długie lata zdrowia, sprawności fizycznej a także dobrego samopoczucia
- integracja młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta
- nabycie umiejętności zdrowego i aktywnego wypoczynku
- umiejętność pracy zespołowej
Dzięki realizacji tego projektu młodzież i osoby dorosłe będą miały możliwość oderwania się od wirtualnego świata prowadzącego do braku aktywności fizycznej.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Proponowany projekt ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Realizacja projektu ma charakter bezpłatny, będący dostępny dla każdego w dowolnej porze dnia. Dzięki zrealizowaniu rewitalizacji boiska, stanie się on konkurencyjnym z miejscami w których za korzystanie z takich miejsc mieszkańcy muszą uiszczać opłatę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1przygotowanie terenum22598024 500 zł
2piach wraz z transportemm23098029 400 zł
3słupki wraz z montażemszt100044 000 zł
4ogrodzenie wysokość 2mmb10012012 000 zł
5piłkochwyty wysokość 6mmb4005020 000 zł
6furtkaszt200024 000 zł
7ławkiszt50063 000 zł
8śmietnikszt3002600 zł
Łącznie: 97 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.