Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Plac zabaw "Starówka"


Lokalizacja

Plac zabaw planuje się na terenie działki 240/3, obręb Stary Zdrój Nr 20, przy ul. 11 Listopada 26.

Skrócony opis

Na planowanym placu zabaw przewiduje się trzy zróżnicowane strefy aktywności. Strefa nr 1 dedykowana dla najmłodszych (urządzenia zabawowe oraz rozwijające zmysły), strefa nr 2 dla dzieci starszych (urządzenia zabawowe) oraz strefa nr 3 dedykowana dla miłośników sportu (strefa fitness).

Opis projektu

Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi przedstawionymi w załącznikach formularza, na planowanym placu zabaw przewiduje się III zróżnicowane strefy aktywności. Strefa nr 1 dedykowana dla najmłodszych, w skład której wchodzą urządzenia zabawowe oraz rozwijające zmysły min. słuch, wraz z miejscami do odpoczynku dla opiekunów. Strefa nr 2 dla dzieci starszych, w której w rozrywkowy sposób można rozwinąć swoją sprawność fizyczną przy odrobinie zabawy, dzięki nowatorskiemu podejściu do układu urządzeń zabawowych. Strefa nr 3 dedykowana dla miłośników sportu tj. strefa fitness. Ponadto na "Starówce" planuje się remont istniejącego muru oporowego, a także biegu schodów wraz z ułożeniem na wierzchni z kostki betonowej. Liczne nasadzenia krzewów wzbogacą wizualnie teren przeznaczony do spotkań młodej i nieco starszej społeczności Starego Zdroju.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Stary Zdrój kojarzony od lat jako "ciemna dzielnica", minął już lata swojej atrakcyjności. Zadaniem projektu jest przede wszystkim podnoszenie walorów odbudowującej się dzielnicy. Szereg odnowionych elewacji, utworzenie nowych miejsc zamieszkania, remonty dróg powodują, że "Stara Dzielnica" coraz chętniej jest zamieszkiwana przez wałbrzyską społeczność. Projekt placu zabaw da szanse na kreatywne i aktywne spędzenie czasu w ciągu dnia, chwilę relaksy a także możliwość spotkań mieszkańców, którzy do tej pory chowają się w swoich przyblokowych podwórkach. Dla miłośników aktywności fizycznej przewidziany jest plac urządzeń fitness, a dla spragnionych rywalizacji np. stół do ping-ponga. Realizacja zadania w znaczny sposób podniesie atrakcyjność dzielnicy, a także umożliwi rozwój przyjaznych relacji mieszkańców.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Projekt realizacji placu zabaw dedykowany jest dla szerokiego spektrum społeczności. Dzięki wydzielonym strefom korzystać ze "Starówki" będą mogli najmłodsi tj. 0+- 3 lata, młodzież w wieku szkolnym, licealnym oraz dorośli. Plac zabaw, tak jak ma w założeniu jest miejscem spotkań i rekreacji nieodpłatnym, dostępnym wg regulaminu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Szacunkowe koszty Projektu według załącznika nr 1

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac zabaw "Starówka"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.