Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. "Spotkajmy się po sąsiedzku" - Rewitalizacja terenu mieszczącego się pomiędzy ul. I. Paderewskiego oraz ul. F. Chopina na Nowym Mieście


Lokalizacja

Lokalizacja projektu to działka nr 324/6 obręb 21 Nowe Miasto

Skrócony opis

Zmiana starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom - zieloną oazę spokoju, miejsce sąsiedzkich spotkań i odpoczynku. Podwórko jest ogólnodostępne, jego rewitalizacja ma na celu poprawę standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom dzielnicy Nowego Miasta. Nasadzone drzewa i krzewy będą filtrować powietrze z zanieczyszczeń, produkować wilgoć i tlen, oferować cień w upalny dzień.

Opis projektu

Projekt ma na celu zaprojektowanie niezbędnych działań rewitalizacji terenów zielonych. Zielona architektura jest jednym z najbardziej skutecznych a jednocześnie najbardziej dostępnych narzędzi w walce z zanieczyszczeniem powietrza, problem z zagospodarowaniem wód opadowych. Reguluje zaburzenia mikroklimatu miejskiego oraz hałas i zaburzenia bioróżnorodności. Jest również doskonałym narzędziem w edukacji ochrony środowiska i poszanowania praw przyrody. Rewitalizacja to także sztuka angażowania ludzi we wspólne działania. Przyjęte założenia pozwolą na zmianę starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom - zieloną oazę spokoju, miejsce sąsiedzkich spotkań i odpoczynku.
Obecnie mieszkańcy w sposób ograniczony korzystają z dużego terenu, gdyż nie zachęca do odpoczynku - brak ławeczek, błoto itd. Zaprojektowanie kompleksowego zagospodarowania terenu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla dorosłych i bezpiecznego terenu zabaw dla dzieci. Wykonanie projektu ścieżek/chodników, nasadzenia krzewów, niskopiennych drzew, wytyczenie miejsc do posadowienia ławeczek i innych obiektów małej architektury umożliwi mieszkańcom poruszanie się po suchym, łatwiejszym do utrzymania w czystości terenie, a co najważniejsze integrację międzyludzką. Miejsce to ma na celu polepszenie standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom dzielnicy Nowego Miasta, m.in poprzez poprawę estetyki otoczenia budynków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Realizacja projektu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla starszych i bezpiecznego terenu zabaw dla dzieci. Projekt ten będzie miejscem animacji społeczności lokalnej, która wzmocni więzi międzyludzkie. Zadanie obejmuje urządzenie zieleni i montaż urządzeń małej architektury, co dodatkowo daje możliwości aranżacji przestrzeni publicznej i dbania o nią w sąsiedztwie miejsca mieszkania.
Nasadzenia drzew i krzewów dają najwięcej korzyści dla środowiska miejskiego - najskuteczniej filtrują powietrze z zanieczyszczeń, produkują najwięcej wilgoci i tlenu, magazynują wody opadowe, zacieniając budynki poprawiają ich efektywność energetyczną, walczą ze zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła, są barierą dla hałasu i domem dla wielu gatunków zwierząt. Ponadto upiększają miasto i przyczyniają się do obniżenia tzw. "stresu miejskiego".

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Projekt ma na celu polepszenie warunków wypoczynku mieszkańcom dzielnicy, poprzez poprawę estetyki otoczenia nieruchomości. Korzystanie będzie miało charakter nieodpłatny, a szacunkowa liczba osób korzystających stale z terenu to około 357 mieszkańców nieruchomości położonych wokół terenu działki nr 324/6. Oprócz osób mieszkających w budynkach położonych bezpośrednio w obrębie podwórka, korzystać z terenu beda mogli także mieszkańcy dalszych części ul. Paderewskiego, Chopina, Fredry, Staszica, Pl. Wojska Polskiego.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Dokumentacja projektowaszt.30000130 000 zł
2Nadzór Inwestorskiszt.600016 000 zł
3Wykonanie ciągów pieszych, murów oporowych oraz schodów z podbudowąm21503000450 000 zł
4Wykonanie trawników dywanowych i nowych nasadzeń drzew i krzewów6000060 000 zł
5Wykonanie placu zabaw wraz z zakupem i montażem elementów zabawowychszt.35000135 000 zł
6Wykonanie szachów plenerowychszt.10000110 000 zł
7Zakup i montaż małej architektury (ławki i kosze)szt.250001025 000 zł
Łącznie: 616 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Spotkajmy się po sąsiedzku" - Rewitalizacja terenu mieszczącego się pomiędzy ul. I. Paderewskiego oraz ul. F. Chopina na Nowym Mieście

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.