Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Budowa Centralnej Nekropolii Wałbrzyskiej przy ul. Żeromskiego.


Lokalizacja

Teren cmentarza przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu.

Opis projektu

Projekt ma na celu utworzenie Centralnej Nekropolii Wałbrzyskiej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Żeromskiego.  
Dzięki projektowi powstanie pięknie przygotowany teren z nowymi kwaterami pod pochówki, wyposażonymi w pełną infrastrukturę, w niezagospodarowanej dotychczas części cmentarza przy ul. Żeromskiego. Na nowo przygotowanym terenie znajdą się elementy małej architektury, w tym ławeczki z zapierającym dech w piersiach widokiem na góry.

W ramach rozbudowy i przekształcenia cmentarza w Nekropolię podjęte zostaną następujące działania:

- zlecenie wykonania projektu,
- przygotowanie czterech nowych kwater pod pochówki. Utworzone zostaną kwatery pod pochówki tradycyjne oraz urnowe. Pochówki urnowe pozwolą na obniżenie kosztów pogrzebu ponoszonych  przez rodziny osób zmarłych oraz umożliwią bardziej racjonalne wykorzystanie terenu cmentarza. Jednocześnie chcemy zaproponować mieszkańcom, nową formę pochówków na tzw. kwaterze leśnej na terenie cmentarza,
- wybudowanie 200 mb. drogi  dojazdowej (o nawierzchni asfaltowej ) do nowych kwater. Droga będzie jednocześnie pełniła funkcję Alei Zasłużonych,
- wybudowanie ciągów pieszych (alejek) stanowiących jednocześnie granicę kwatery,
- wykonanie oświetlenia,
- zbudowanie punktów poboru wody,
- mała architektura (ławki, schody, słupki granitowe z numerem kwatery, obeliski z napisem "Aleja Zasłużonych"),
- przygotowanie zbiornika retencyjnego odprowadzającego wodę z drogi i alejek,
- wycinka i przycinka drzew na terenie wyznaczonym pod rozbudowę oraz nasadzenia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Celem realizacji zadania jest rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Żeromskiego i przekształcenie go w główną nekropolię Wałbrzycha. Działania mają na celu rozwiązanie palącego problemu, dotyczącego braku miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych Gminy Wałbrzych. Budowa nowych kwater zaspokoi potrzeby w tym zakresie na kilkanaście lat.

Równie ważnym elementem rozbudowy jest wyznaczenie Alei Zasłużonych. W okresie intensywnego rozwoju naszego miasta, nie możemy zapominać również o tych, którzy już odeszli, ale swoją postawą i działaniami przysłużyli się rozwojowi Wałbrzyskiej, a także polskiej gospodarki, kultury, nauki, czy sztuki. Osoby te niejednokrotnie chwalebnie zapisały się na kartach historii. Upamiętniając zasłużonych mieszkańców Wałbrzycha, dajemy świadectwo naszej kultury, oraz wyrażamy wdzięczność za ich dokonania. Jednocześnie inspirujemy kolejne pokolenia do podążania śladami tychże osób. Aleja Zasłużonych ma zatem charakter historyczny oraz edukacyjny.  

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Odpowiednio zaprojektowany teren Nekropoli, funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie zieleni, sprzyjać będzie kontemplacji, wyciszeniu i przeżywaniu żałoby w pierwszych dniach po śmierci osoby najbliższej. Nienachalna, ale funkcjonalna mała architektura, punkty poboru wody, a także alejki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych pozwolą na bezproblemowe dbanie o groby. Aleja zasłużonych będzie miał min. charakter edukacyjny, dla młodego pokolenia Wałbrzyszan. Teren Nekropolii dostępny będzie bezpłatnie, całodobowo, dla wszystkich mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Droga asfaltowa szerokośc 4 m.metry bieżące1230,00200246 000 zł
2Alejki asfaltowe szerokość 3 m.metry kwadratowe430,5015064 575 zł
3Zbiornik retencyjny poj. 85 m3sztuka147600,001147 600 zł
4Skrzynki rozsączające z montażem sztuka353,6212042 435 zł
5ławki L001 sztuka1476,0022 952 zł
6obelisk sztuka1230,0022 460 zł
7projekt technicznysztuka49200,00149 200 zł
8punkty poboru wodysztuka22389,00244 778 zł
9Oświetleniesztuka10725,7135375 400 zł
10Wycinka drzew (samosiejek)m3537,639350 000 zł
11Nasadzeniasztuka123,0010012 300 zł
Łącznie: 1 037 700 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa Centralnej Nekropolii Wałbrzyskiej przy ul. Żeromskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.