Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. PRZYSTANEK DLA MAŁEGO I DUŻEGO


Lokalizacja

Nieruchomość położona w Wałbrzychu przy ul. Osiedle Górnicze 19A , działka nr 98 obr. 36 Rusinowa

Opis projektu

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu, przylegającego do Domu Seniora-Rusinowa, obejmującego wyznaczenie ciągów pieszych, utwardzonych kostką brukową; rozmieszczenie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci,) oraz uzupełnienie terenu o zieleń niską (trawy, byliny, krzewy).
Projekt zakłada wyznaczenie terenu, na którym można wytyczyć tor do gry w bule i na którym zostaną rozstawione 2 kamienne stoliki szachowe. W ramach inwestycji przewiduje się realizację elementów oświetlenia.
Założenie zakłada nasadzenie gatunków, odpowiednich do panujących warunków siedliskowych, a jednocześnie dekoracyjnych w różnych porach roku, a także brak monokultur gatunkowych.
Zieleń mają stanowić gatunki rodzime oraz zaadaptowane do nowych warunków, dzięki czemu rośliny będą bardziej odporne, mniej wymagające i łatwo zaaklimatyzują się. Ze względu na zróżnicowanie od niskich bylin poprzez średnie piętro krzewów do wysokiego piętra drzew będą stworzone warunki sprzyjające ptakom i owadom.
Przygotowanie terenu będzie polegać na wyrównaniu i oczyszczeniu pod nasadzenia, poprawę struktury gleby, uzupełnienie gruntu. Projekt zakłada maksymalne zachowanie występującej zieleni, w szczególności drzewostanu. Centralna przestrzeń będzie wolna od wysokich nasadzeń, stanowiąc część rekreacyjną.
Elementy projektu:
mała architektura: ławki, kosze
plac gier: bulodrom, 2 kamienne stoliki szachowe
wytyczone alejki, umożliwiające swobodne przejścia
nowe nasadzenia :krzewów, bylin, żywopłotów
oświetlenie

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Teren stanie się miejscem, gdzie dzieci i ich rodzice, młodzież, seniorzy mogliby wypoczywać, spotykać się, spędzając razem czas na świeżym powietrzu, wśród zieleni. W ten sposób teren zostanie uchroniony przed degradacją. Główny cel to przywrócenie niewykorzystanego terenu okolicznym mieszkańcom i wszystkim wałbrzyszanom. Koncepcja zagospodarowania wpisuje się w charakter pobliskiego parku. Wzbogacenie przestrzeni o nowe nasadzenia i ich przemyślane ukształtowanie stworzy miejsce relaksu dla osób lubiących kontakt z przyrodą i ceniących ciszę. Projekt uwzględnia potrzeby lokalnej społeczności, zapewniając rekreację użytkownikom i zachowując walory przyrodnicze obszaru. Bardzo ważne w naszym projekcie jest, aby społeczna lokalność angażując się w przygotowanie stanowiła czynnik powodujący poczucie odpowiedzialności za zmieniający się teren. Celem jest stworzenie więzi z przestrzenią  w której mieszkamy oraz rozwojem tożsamości tego miejsca. Otwarta przestrzeń daje możliwość rozwoju wyo

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Skorzystają z realizacji zadania dzieci , dorośli, seniorzy Osiedla Górniczego oraz Domu Seniora Rusinowa w Wałbrzychu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1piaskownicaszt350,001350 zł
2huśtawka z siedziskiem i bocianim gniazdemszt1000,0011 000 zł
3konik na sprężynachszt1500,0023 000 zł
4zjeżdżalnia z domkiemszt3200,0013 200 zł
5zestaw do wspinaczki linowejszt1000,0011 000 zł
6ławki do siedzeniaszt720,00107 200 zł
7kosze na śmieciszt600,0053 000 zł
8bulodrom wraz z kulami i nawierzchnia szt25000,00125 000 zł
9krzewy kwitnąceszt100,00101 000 zł
10latarnie solarneszt400,0072 800 zł
11stoły kamienne wraz z siedziskiem do gry w szachyszt5000,00210 000 zł
12niwelacja terenumetr kwadratowy20,00150030 000 zł
13ścieżki utwardzone metr kwadratowy250,0016040 000 zł
14ogrodzenie terenu wraz z montażemmetr bieżący180,0025045 000 zł
15przygotowanie projektuszt20000,00120 000 zł
Łącznie: 192 550 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
PRZYSTANEK DLA MAŁEGO I DUŻEGO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.