Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Zagospodarowanie terenu podwórka w kwartale ulic Namysłowskiego, Ogińskiego, Sygietyńskiego i Piłsudskiego


Lokalizacja

Kwartał ulic Namysłowskiego, Ogińskiego, Sygietyńskiego i Piłsudskiego ( działki: 408/2 i część działki nr 406/21).

Skrócony opis

Zagospodarowanie  terenu podwórka w kwartale ulic Namysłowskiego, Ogińskiego, Sygietyńskiego i Piłsudskiego umożliwi mieszkańcom poruszanie się po suchym, łatwiejszym do utrzymania w czystości i oświetlonym terenie oraz stworzenie łatwego, bezpiecznego dojścia do pojemników na odpady sortowalne. Zaprojektowanie terenu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla osób starszych i dzieci.

Opis projektu

Wykonanie kompleksowego projektu zagospodarowanie według wytycznych dotyczących rewitalizacji ww. terenu:
- usunięcie pozostałości po nieistniejących konstrukcjach (np. fundament od słupa energetycznego, pozostałości po trzepakach,...),
- wykonanie projektu odsuszenia terenu,
- wykonanie projektu oświetlenia terenu,
- wyznaczenie terenu pod śmietniki w sposób umożliwiający właściwy dojazd po odbiór odpadów i swobodne dojście mieszkańców do śmietników (ustalenie z firmą odbierającą odpady warunków dla samochodów - niezbędne pole manewru , zagęszczenie podłoża itd.),
- wykonanie przycięcia pielęgnacyjnego drzew / prześwietlenia (o ile zadanie to nie zostało już zaplanowane w ramach innych projektów/zadań, ponieważ prośby takie były już kierowane do zarządcy terenu)  oraz ustalenie wytycznych dotyczących zieleni na ww. terenie (którą roślinność należy przyciąć lub wyciąć a jaką i gdzie wolno nasadzić),
- wykonanie projektu ścieżek / chodników, schodków, wytycznie miejsc do posadowienia ławeczek i innych obiektów małej architektury,
- wykonanie projektu odtworzenia bram.
W ramach Budżetu Partycypacyjnego realizacja części lub całości projektu  zagospodarowania terenu (w zależności od faktycznych kosztów):
- przycięcie techniczne /prześwietlenie drzew,
-usunięcie zbędnych/niebezpiecznych pozostałości po dawnych konstrukcjach (fundamenty po słupach),
- osuszenie terenu,
- wyznaczenie i wykonanie punktu zbiórki odpadów sortowanych i pozostałych w sposób umożliwiający właściwy dojazd po odbiór odpadów i swobodne dojście mieszkańców do śmietników,
- wykonanie chodników/ścieżek i schodków oraz przepustów i innych elementów niezbędnych do łatwego położenia okablowania oświetlenia,
- wykonanie oświetlenia,
- posadowienie elementów architektury.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Zaprojektowanie niezbędnych działań celem rewitalizacji terenów zielonych. Obecnie mieszkańcy w sposób ograniczony korzystają z dużego zielonego terenu, gdyż jest on nieuporządkowany i nie zachęca do odpoczynku - brak ławeczek, błoto itd. Zaprojektowanie kompleksowego zagospodarowania terenu umożliwi z biegiem lat a może nawet jednorazowo, odtworzenie pierwotnej funkcji tego podwórka, czyli stworzenie miejsca wypoczynku dla starszych i bezpiecznego terenu dla dzieci. Cel: umożliwienie mieszkańcom poruszania się po suchym, łatwiejszym do utrzymania w czystości i oświetlonym terenie, stworzenie bezpiecznego dojścia do pojemników na odpady sortowalne. Starsi mieszkańcy, choć nie tylko, ubolewają, że nie można przejść po suchej, niewyboistej nawierzchni. Kilka osób wyraziło nawet zdanie, że jeżeli będą mieli chodzić po błocku,  i być narażonym na upadek ze skarpy, to nie będą sortować śmieci. Pracownicy firm odbierających odpady, na pewno ucieszyliby się z właściwie wyznaczonego dojazdu.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Z realizacji proponowanego projektu skorzystają przede wszystkim mieszkańcy ulic : Namysłowskiego, Ogińskiego, Sygietyńskiego,Piłsudskiego, Karłowicza, osoby które przechodzą przez to podwórko idąc do ADM-u oraz wszystkie grupy wiekowe, choć głównie osoby starsze i dzieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Kompleksowy projekt zagospodarowania terenu ( w tym projekt wykonania oświetlenia)sztuka28000,00128 000 zł
2Przycięcie techniczne/prześwietlenie drzewsztuka1000,001616 000 zł
3Usunięcie zbędnych/niebezpiecznych pozostałości po dawnych konstrukcjach (fundamenty po słupach)sztuka4000,0014 000 zł
4Osuszenie terenu i wyrównaniesztuka170000,001170 000 zł
5Wykonanie utwardzonych ternów pod śmietniki (ewntualnie wykorzystanie części już utwardzonych)sztuka35000,00135 000 zł
6Wykonanie około 500 metrów kwadratowych ścieżek i schodów (z wykorzystaniem starych kamiennych materiałów) + ewentualne 2 poręcze + przepustów i innych elementów niezbędnych do łatwego położenia okablowania oświetleniametr kwadr300,00500150 000 zł
7Wykonanie oświetlenia100000,00100 000 zł
8posadowienie elementów drobnej architektury (ławeczki itp.) do wyczerpania środków100000,00117 000 zł
Łącznie: 620 000 zł