Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Mała, plenerowa scena koncertowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu


Lokalizacja

Scenę proponuje ulokować w części południowo-wschodniej Parku Sobieskiego, około 100 metrów powyżej skrzyżowania ulicy Kunickiego i Piłsudskiego, na terenie Parku w sąsiedztwie ogródków działkowych, na łące z naturalnym spadem amfiteatralnym charakterem ukształtowania terenu.

Skrócony opis

Mała, plenerowa scena koncertowa usytuowana w zrewitalizowanym Parku Sobieskiego w centrum miasta to idealne miejsce do organizacji wydarzeń artystycznych, występów i koncertów na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą.

Opis projektu

Ulokowanie małej sceny wymaga:
- przygotowania podłoża murowanego - fundamentu, na którym posadowiona będzie gotowa drewniana scena plenerowa, w tym ewentualny drenaż gruntu pod sceną;
- wymiana drogi dojazdowej od skrzyżowania Kunickiego i Piłsudskiego w kierunku Parku Sobieskiego w górę - około 60 m, z odprowadzeniem wody opadowej;
- założenie oświetlenia drogi dojazdowej (słupy oświetleniowe), 5 szt. od strony wschodniej łąki, na której posadowiona będzie scena plenerowa i od strony drugiej, zachodniej strony łąki także 5 szt. ;
- doprowadzenie energii elektrycznej do sceny plenerowej, z licznikiem energii (do ewentualnego wyliczenia kosztów zużycia energii);
- zakup i montaż gotowej drewnianej sceny plenerowej;
- podłączenie do monitoringu miejskiego kamer lustrujących obiekt;
- opracowanie i realizacja programu sezonowych koncertów letnich wraz z ich promocją.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Projekt zlokalizowania w Parku Sobieskiego małej sceny plenerowej zapewni mieszkańcom Wałbrzycha, także turystom możliwość spędzania czasu w warunkach kontaktu z przyrodą i przede wszystkim w warunkach nieskrępowanej dostępności do wydarzeń kulturalnych. Zrewitalizowany Park Sobieskiego, oświetlony i monitorowany jest bezpiecznym miejscem pobytu dla całych rodzin, scena plenerowa daje możliwość prezentacji artystycznej różnym grupom muzycznym czy tanecznym. Ukształtowanie terenu, daje możliwość w naturalnych warunkach - wprost na trawie lub na kocu spędzać czas w najlepszym sąsiedztwie zamieszkania. Przygotowany program koncertów będzie okazją do wypoczynku i rozwoju kontaktów między mieszkańcami w myśl hasła - muzyka łagodzi obyczaje.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Założeniem projektu jest kulturalny wypoczynek całych rodzin. Scena plenerowa jest adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w wydarzeniach kulturalnych będzie nieodpłatny. Projekt zakłada wypożyczanie sceny na okoliczność występu organizowanego pod opieką jednej z instytucji miejskich (do uzgodnienia).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Projekt betonowego fundamentu, wraz z drenażem pod scenę plenerowąprojekt10000110 000 zł
2Wykonanie fundamentu prace ziemne, prace budowlane150 000 zł
3Zakup i montaż gotowej sceny plenerowejszt.70000170 000 zł
4Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej wraz z ułożeniem kostkim5006030 000 zł
5Zakup i montaż słupów oświetleniowychszt.30001030 000 zł
6Doprowadzenie energii elektrycznej wraz z olicznikowaniem oraz projektemszt.40000140 000 zł
7Program 10 koncertów wykonawcy plus promocjaszt.1100010110 000 zł
8Wpięcie dodatkowych 4 kamer do monitoringu miejskiegoszt. 3000412 000 zł
Łącznie: 352 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Mała, plenerowa scena koncertowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.