Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 25

25. "Zielony zakątek Nowego Miasta"


Lokalizacja

Lokalizacja projektu to działka nr 405 obręb 21 Nowe Miasto.

Skrócony opis

Projekt ma na celu polepszenie estetyki otoczenia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom najbliższych budynków przy ul. Piłsudskiego 47-55 oraz Staszica 4-8. Pozwala na zmianę starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom - zielone miejsce odpoczynku oraz wyznaczenie terenu pod pojemniki na odpady komunalne wraz z budową boksów śmietnikowych.

Opis projektu

Projekt ma na celu zaprojektowanie działań rewitalizacji terenów zielonych. Pozwala na zmianę starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom-zielone miejsce odpoczynku oraz wyznaczenie terenu pod pojemniki na odpady komunalne wraz z budową kompleksu boksów śmietnikowych. Obecnie mieszkańcy nie korzystają z terenu, gdyż nie zachęca do odpoczynku brak ławeczek, ogrodzenia tego zakątka. Zagospodarowanie terenu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców a wyznaczenie ogrodzonego i utwardzonego terenu pod śmietniki, umożliwi swobodne dojście mieszkańcom do śmietników po suchym, łatwiejszym do utrzymaniu w czystości terenie. Miejsce te ma na celu polepszenie estetyki otoczenia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom najbliższych budynków ul. Piłsudskiego 47-55 oraz Staszica 4-8.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Realizacja projektu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla starszych mieszkańców. Projekt ten będzie miejscem animacji społeczności lokalnej, która wzmocni więzi międzyludzkie. Zadanie obejmuje urządzenie zieleni i montaż urządzeń małej architektury, co umożliwi integrację w sąsiedztwie miejsca mieszkania. Natomiast utwardzone miejsce pod pojemniki śmietnikowe wraz z dojściem do boksu śmietnikowego, umożliwi swobodne dojście mieszkańców do śmietników.

Informacja o zasadach dostępności proponowanego projektu

Projekt ma na celu polepszenie warunków wypoczynku mieszkańcom dzielnicy, poprzez poprawę estetyki otoczenia nieruchomości. Korzystanie będzie miało charakter nieodpłatny a szacunkowa liczba osób korzystających stale z terenu, to około 180 mieszkańców nieruchomości położonych wokół terenu działki nr 405. Ponadto zagospodarowanie terenu poprawi w dużej mierze estetykę otoczenia wokół nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Rodzaj kosztówJednostka miary
(np. metr, sztuka)
Cena brutto
jednostki w PLN
Liczba jednostek
(np. 10 sztuk)
Wartość brutto
(cena jednostki brutto x liczba jednostek miary) w PLN
1Kompleksowy projekt zagospodarowania-ogrodzenie terenu25 000 zł
2Wykonanie utwardzonego terenu pod śmietniki wraz z ogrodzeniem30 000 zł
3Elementy drobnej architektury tj. ławeczki2 000 zł
Łącznie: 57 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Zielony zakątek Nowego Miasta"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie przez okres przechowywania dokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie ochrony danych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w WBO na rok 2023.