projekt nr 25

25. "Zielony zakątek Nowego Miasta"


Opis projektu

Projekt ma na celu zaprojektowanie działań rewitalizacji terenów zielonych. Pozwala na zmianę starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom-zielone miejsce odpoczynku oraz wyznaczenie terenu pod pojemniki na odpady komunalne wraz z budową kompleksu boksów śmietnikowych. Obecnie mieszkańcy nie korzystają z terenu, gdyż nie zachęca do odpoczynku brak ławeczek, ogrodzenia tego zakątka. Zagospodarowanie terenu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców a wyznaczenie ogrodzonego i utwardzonego terenu pod śmietniki, umożliwi swobodne dojście mieszkańcom do śmietników po suchym, łatwiejszym do utrzymaniu w czystości terenie. Miejsce te ma na celu polepszenie estetyki otoczenia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom najbliższych budynków ul. Piłsudskiego 47-55 oraz Staszica 4-8.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Realizacja projektu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla starszych mieszkańców. Projekt ten będzie miejscem animacji społeczności lokalnej, która wzmocni więzi międzyludzkie. Zadanie obejmuje urządzenie zieleni i montaż urządzeń małej architektury, co umożliwi integrację w sąsiedztwie miejsca mieszkania. Natomiast utwardzone miejsce pod pojemniki śmietnikowe wraz z dojściem do boksu śmietnikowego, umożliwi swobodne dojście mieszkańców do śmietników.

Opis lokalizacji

Lokalizacja projektu to działka nr 405 obręb 21 Nowe Miasto.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ma na celu polepszenie warunków wypoczynku mieszkańcom dzielnicy, poprzez poprawę estetyki otoczenia nieruchomości. Korzystanie będzie miało charakter nieodpłatny a szacunkowa liczba osób korzystających stale z terenu, to około 180 mieszkańców nieruchomości położonych wokół terenu działki nr 405. Ponadto zagospodarowanie terenu poprawi w dużej mierze estetykę otoczenia wokół nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kompleksowy projekt zagospodarowania-ogrodzenie terenu25 000 zł
2Wykonanie utwardzonego terenu pod śmietniki wraz z ogrodzeniem30 000 zł
3Elementy drobnej architektury tj. ławeczki2 000 zł
Łącznie: 57 000 zł